moringologo

ÁSZF

1.1. Szerződés tárgya
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Moringo Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Woringo Rendszer (továbbiakban „Woringo”, vagy „Woringo rendszer”, vagy „rendszer”, vagy „szolgáltatás”) használatára vonatkozó feltételeket.

1.2. Szolgáltató
Cégnév: Moringo Kft.
Székhely: 6723 Szeged, Rókusi Krt. 72.
Cégjegyzékszám: 06-09-012300
Adószám: 14261882-2-06
Közösségi adószám: HU14261882
Képviseli: Bűte Zsolt (ügyvezető)
Telefon: +36 1 445 31 21
E-mail: info @ moringo.hu
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató:
Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Weboldal: www.ezit.hu

1.3. Felhasználó
Felhasználónak (továbbiakban: Felhasználó) az a természetes vagy jogi személy tekinthető, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

1.4. Szerződés módosítása és közzététel
Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről a Szolgáltató rövid felhívásban tájékoztatja a Felhasználókat.
A szolgáltató az ÁSZF módosításait a Felhasználók számára a www.woringo.com/aszf címen teszi közzé.
Jelen Ászf letölthető az alábbi linkről:  www.woringo.com/aszf

1.5. Értesítések
a) Általános értesítés: Ha az ÁSZF a Felhasználó értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: A Felhasználó írásbeli értesítésével, elektronikus levélben.
b) ÁSZF módosításáról szóló értesítés: Az ÁSZF Felhasználói szerződést érintő módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését 2 nappal megelőzően az alábbiak szerint is értesítheti a Felhasználóket: A Felhasználó írásbeli értesítésével, elektronikus levélben.

1.6. Szerződés hatályba lépése, Woringo rendszer használatbavételének feltételei
A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – veszi kezdetét.

A szerződéskötés és a szolgáltatás elengedhetetlen része a kitöltött, cégszerűen aláírt és bélyegzővel ellátott megrendelő, amit a szolgáltató küld meg a Felhasználónak.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást csak abban az esetben veheti igénybe, amennyiben a fentiek alapján megküldte a megrendelőt a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezt követően kezdi meg a Woringo szolgáltatásnyújtást.

A Felek közötti, magyar nyelvű jelen szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül és érvénybe lép, amennyiben Felhasználó a regisztráció során elfogadja az ÁSZF tartalmát.
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásnyújtás megtagadására.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri:
a, A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást (Woringo) gazdasági tevékenységének körében (nem fogyasztóként) használja;
b, gazdálkodó szervezet képviselője;
c, minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Felhasználó nem veheti igénybe a Woringo-t olyan vállalkozás támogatására, amely:
a, illegális tevékenységet folytat;
b, olyan tevékenységet folytat, amelyet a Szolgáltató erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a további szolgáltatásnyújtást megtagadni.

Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2. ONLINE SZOLGÁLTATÁSKÉNT BÉRELHETŐ ALKALMAZÁSOK ÉS FIÓKOK

2.1. Woringo rendszer fiók
A Woringo csoportmunkát támogató online munkafolyamat-irányítási szolgáltatás. Tartalmazza a Szolgáltató rendszerében elérhető alkalmazások bérlését és használatát beleértve 3. féltől származó szoftvereket is.
A Szolgáltató rendszerében elérhető alkalmazásokat bérlés formájában használhatja a Felhasználó.

Felhasználó a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- és szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott rendelkezési és használati jogot.

Felhasználó a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni.
Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Felhasználó számára.

A Felhasználó, mint a fiók használója nem rendelkezik a bérelt szoftverek tulajdonával, kinézetével, működési struktúrájával. A Woringo rendszer minden megoldása a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltató a szerzői jogok teljes körű tulajdonosa.

A Woringo minden Felhasználó adatait különállóan egységként kezeli a Többi Felhasználó adatainak egységétől elszeparáltan.

A Szolgáltató a Woringo rendszert saját tulajdonú vagy más szolgáltatók által biztosított szervereken üzemelteti.

2.2. Előfizetés és felhasználószám
A Felhasználó a megrendelt felhasználószám mértékéig adhat saját Woringo rendszeréhez hozzáférést más munkatársak számára. Ilyen hozzáféréseket kizárólag az Adminisztrátori Joggal rendelkező Felhasználó adhat.
Felhasználó a rendszer használatának megkezdése előtt megadja a szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezési és teljes nevét, és kizárólag ők lesznek jogosultak a Woringo rendszer használatára.

Amennyiben egy fiókra több helyről történik egy időben bejelentkezés, a korábban bejelentkezett fiók kapcsolata automatikusan és azonnal bontásra kerül, egy fiókkal egy időben csak egy felhasználó lehet a Szolgáltatásba bejelentkezve.
Az előfizetési díj a megrendelt felhasználószámtól függ, nincs összefüggésben a valósan létrehozott felhasználószámmal.

Felhasználó növelheti a meglévő felhasználószámot, amit saját Adminisztrátori felületén tehet meg. A felhasználószám módosítása a Szolgáltató jóváhagyása után aktiválódik.
Amennyiben hónap közben kerül módosításra a felhasználószám, Szolgáltató a felhasználószám módosításának jóváhagyása és a hónap utolsó napja közötti időszakra vonatkozó új felhasználók díját a következő számla értékéhez hozzáadja.

A Szolgáltatónak joga van a szolgáltatást bármikor korlátozni anyagi tartozás esetén, ám ennek következményeit a Felhasználó nem háríthatja át a Szolgáltatóra.

2.3. 30 napos díjmentes bevezető időszak
Minden először regisztrált Felhasználó számára a Szolgáltató díjmentes bevezető időszakot biztosít, mely alapján az első 30 nap nem kerül kiszámlázásra.
Ez alatt az időszak alatt a Woringo funkciói korlátozások nélkül működnek.

A szolgáltatás 30 napon belül kötelezettség nélkül lemondható. Amennyiben 30 napon belül nem kerül lemondásra a szolgáltatás, automatikusan megkezdődik a díjköteles időszak.

2.4. Előfizetési díjak fizetési módja
Az online szolgáltatásként bérelhető Woringo rendszer havi előfizetési díja tartalmazza:
- a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint;
- az adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolást;
- az általános forgalmi adót és a kötelező terheket.

Az előfizetési díjat a Felhasználó előre fizeti meg a Szolgáltató számára. Az adott hónapban a következő hónap előfizetői díja kerül kiszámlázásra. Az előfizetői díjak minden hónap elején kerülnek kiszámlázásra. A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

Az előre fizetés részeként az előfizetés első hónapjában a tárgyhó (napokra bontott arányosított időszaka) és a következő hónap előfizetési díja kerül kiszámlázásra.

Szolgáltató vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat az ügyfél számára megőrzi. Ügyfél elfogadja az elektronikus számlázási rendszert. A befizetett összeget a Szolgáltató nyilvántartja.

A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a Szolgáltató bankszámlájára. Az előfizetési díj megfizetése a regisztrációt követő 31. naptól kötelező.

Számláját a Felhasználó a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni.

Amennyiben a számla értéke nem kerül kifizetésre a számla fizetési határidejéig, a Szolgáltató részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggeszti) a Felhasználó Woringo rendszerbe való belépési lehetőségét.

A fizetési kötelezettség a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is érvényes a Felhasználónak. A Szolgáltató a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja a Felhasználó számára a Woringo rendszerben lévő adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket, illetve a felhasználó által beállított automatizmusok és űrlapok működését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külön behajtási díjat és késedelmi kamatot számítson fel.

A Szolgáltató díjszabását bármikor előzetes egyeztetés nélkül egyoldalúan megváltoztathatja.
Amennyiben a Felhasználó az árakat nem fogadja el, a Felhasználónak az adatokat és az egyéb információkat mentenie kell a Woringo rendszerből legkésőbb a kiegyenlített szolgáltatás utolsó napjáig.

Az aktuális árak a www.woringo.com honlapon kerülnek közzétételre.
Regisztráció előtt a Felhasználó köteles az aktuális árakról tájékozódni. A regisztrációval és a szolgáltatások megrendelésével Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a díjakat.

3. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ÉS MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK

3.1. Felelősségkorlátozás
A Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Woringo használata, a feltöltött és a levelezőben küldött levelek megnyitása során keletkezett.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

A Szerver műszaki hibájából adódó károkért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

Szerver támadásokért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, ezek feltárását felár díjazása mellett hárítja el. Az ilyen jellegű meghibásodásokért a szerverszolgáltató vállalja a felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a működést érintő terheléses, és egyéb adatforgalomból származó károkért, működésért. Ezeket a jelenségeket a Szolgáltató felárért tárja fel és tudásának megfelelően javítja ki vagy hárítja el. Robotok, terheléses támadásokból eredő károkért a Szolgáltató nem felelős, annak kárát a szolgáltató nem köteles vállalni.

A Szolgáltató rajta kívül álló okból származó károkért nem vállal felelősséget.

Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Woringo rendszer szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Szolgáltató nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

3.2. Adatok valódisága
A Felhasználó vállalja, hogy senkinek nem adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja a belépéshez szükséges jelszót. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben:
- valótlan vagy hiányos adatok megadása;
- a Szolgáltató adataival vagy a Woringo rendszerrel történő bármilyen visszaélés;
- előfizetői szerződés megszűnése.

Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét viseli.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

3.3. Alvállalkozó bevonásának feltételei
Teljesítés során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe.

Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el.

Szolgáltató jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni.
Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

3.4. A Felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó köteles Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Szolgáltatónak határidőre megfizetni.

Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.
Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATMÓDOSÍTÁS

A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

A Szolgáltató az 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Felhasználó által a Szolgáltató által használt szervereken elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében.

A Felhasználó kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlák vonatkozásában vezeti át. A Felhasználó az Felhasználói szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

Ha a Felhasználó szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni.

5. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A Szolgáltató köteles a Felhasználóról az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni.

A Szolgáltató a Felhasználó részére történő számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint a Felhasználói szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhet:

- a Felhasználói szerződés kötelező elemei,
- a szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme,
- a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
- tartozás hátrahagyása esetén az Felhasználói szerződés felmondásának eseményei.

Az adatok a szerződés megszűnéséig, valamint a számla teljesítésének határidejét követő 6 hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő.

A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatóságáról és a további adatvédelmi szabályokról az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik, mely elérhető az alábbi linkről: http://woringo.com/adatvedelem

6. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

A Szolgáltató a szerver üzemeltetéssel és a bérelt szoftverekkel kapcsolatban éves szintű rendelkezésre állás vállal. Éves hálózati rendelkezésre állás virtuális gép esetén, hálózat esetén, szoftver vagy szolgáltatás bérlése esetén: 95% -os.

A szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozó előírások megsértése (továbbiakban: kiesés) esetén a Felhasználó kötbérre nem jogosult.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel.

7. TECHNIKAI FELTÉTELEK

7.1. A Woringo SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a woringo.com honlapon a „Belépés” gombra kattintva lehet bejelentkezni.

7.2. Bejelentkezés feltételei
Szélessávú internetkapcsolat.
Windows Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome internet böngészők aktuális és eggyel korábbi verziói. A gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak.
A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép.
Aktív felhasználó név és jelszó ismerete.

Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

7.3. Munkavégzés feltételei
Bejelentkezés feltételei teljesülnek.
Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.

8. SZERZŐI JOGOK

Szolgáltató a tulajdonosa a Woringo rendszernek, minden forráskódnak és annak minden további, a Szolgáltató által végrehajtott módosításával, frissítéséve és fejlesztésével kapcsolatos új szerzői jognak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Szolgáltató által fejlesztett Woringo rendszer használatának korlátozott jogát szerzi meg, amit az előfizetői díjjal fizet meg.

A szerzői jog a forráskódra való tekintettel abban az esetben is a Szolgáltató birtokában marad, ha a Felhasználó megoldási ötletet javasol a Szolgáltatónak. A megvalósított, kivitelezett megoldásokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, értékesítheti bárminemű korlátozása nélkül.

A Woringo rendszer és Woringo weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

A Woringo rendszer és Woringo weboldal egyes részei egyéni (saját) felhasználás céljából sem menthetők vagy nyomtathatók ki.

A Woringo rendszer és Woringo weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

9. ADATMENTÉS

A webkiszolgálón tárolt összes adat napi rendszerességgel mentésre kerül, amely a Szolgáltató Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

Kizárólag bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Felhasználó kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

Felek kifejezetten akként állapodnak meg, hogy a Szolgáltató nem köteles semmilyen általános felügyeletre és ezért sem ellenőrzést, sem felügyeletet nem végez a Woringo rendszeren keresztül. Szolgáltató a Felhasználó tevékenységét nem köteles ellenőrizni, nem felügyeli a Felhasználó és/vagy a megbízottjai és/vagy munkatársai által a Felhasználó saját hozzáférési adataival a szolgáltatás keretében bevitt információkat és/vagy adatokat és/vagy tartalmakat. Minden esetben a Felhasználó a szolgáltatásba való első belépése után szolgáltatás keretében esetlegesen bevitt és/vagy kezelt adatok kezelésének egyedüli tulajdonosa, a tárolt adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

10. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Szolgáltató és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik.
A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó által a Szolgáltató rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltató rendszerbe rögzített adatokat 60 napig tárolja.

11. A SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNOS HELYEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA

Amennyiben a Felhasználó a Woringo rendszert nyilvános helyen használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is.

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

- A bejelentkezés után ne mentse el a böngészőbe jelszavát
- A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását
- Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor
- Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra
- Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt
- Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Woringo használata
- A Woringo rendszert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el

12. VIS MAIOR

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

13. SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE

13.1. Lemondás
Felhasználó a szolgáltatást írásban, vagy a felhasználói fiókjában mondhatja le.
A szolgáltatás előfizetése bármikor lemondható, amennyiben a lemondás időpontját megelőző előfizetési díjak mindegyike ki lett egyenlítve.

A számlák kiegyenlítése előre fizetéssel történik. Az adott hónapban a következő hónap előfizetői díja kerül kiszámlázásra. Lemondás esetén az utolsó kifizetett időszakot követően nem küldünk újabb számlát.

A kifizetett időszak díjait a Szolgáltató nem téríti vissza.

13.2. A Szolgáltató joga: a Szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésére
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Felhasználó többek között az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

- a Felhasználó tevékenységével a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét csökkenti, vagy magatartása más felhasználók informatikai biztonságát veszélyeztetheti.
- ha az Felhasználó több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és tartozását felhívásra sem rendezi.
- ha a Felhasználó akadályozza a szerződés teljesítését.
- 60 napot meghaladó vis maior esete.
- ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti.
- ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató és a Woringo jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el.
- amennyiben a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek.
- ha a Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.

14. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

Felhasználó esetleges panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:

Telefon: +36 (1) 445 31 21
E-mail: office @ woringo.com

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos bevezető időszakukat töltő Felhasználóknak, illetve az élő előfizetéssel rendelkező Woringo rendszerrel rendelkező aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére.
Ide tartozik az a Felhasználó akiknek nincs számlatartozása, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Woringo felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után.

Egyéb személyek kiszolgálását a Szolgáltató ügyfélszolgálata megtagadhatja. Telefonon a Felhasználók munkanap 9.00 és 17.00 óra között kereshetik fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltatónak és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. FELMONDÁSI JOG

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Kelt: 2017. február 17.

Woringo online felhő szolgáltatás: Általános Szerződési Feltételek. Érvényes: 2017.02.17.-től 

Moringo Kft. Általános Szerződési Feltételek. Érvényes: 2018.03.19.-től (pdf)

PRÓBÁLD KI

A WORINGO ERP RENDSZERT!